4 Eylül 2015 Cuma

Bjk AŞ 31.07.2015 tarihinden önce açılmış ve devam etmekte olan uyuşmazlıklar: (kap.gov.tr)

1- İstanbul 6.İcra Müdürlüğü’nün 2008/21129 E sayılı dosyası Ömer Avşaroğlu-Serkan Duran, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine 23.639,28 TL tutarlı icra takibi başlatmıştır, takibe itiraz edilmiş, karşı taraf İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/229 E. sayılı dosyasından itirazın iptali davası açmıştır. Yargılama devam etmektedir.

2- İstanbul 3.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2011/409 E. Aysel Şavkan, Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş ve Gutierrez Hernandes aleyhine her türlü talep ve dava hakkı saklı kalmak üzere şimdilik 17.965 TL tutarlı kısmi dava açmış olup, davacı davayı 37.965,00 TL olarak ıslah etmiştir. Mahkemece  görevsizlik kararı verilmesi üzerine  İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2013/270 E. sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılama neticesinde Mahkeme 37.965 TL’nın tahsiline, 37.965 TL’nin 17.965 TL’lik kısmının dava tarihinden, 20.000 TL’lik kısmının ise 05.01.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.Karar temyiz edilmiş ise de temyiz icrayı durdurmadığından alacaklıya dosya borcunun tamamı ödenmiştir. Temyiz sonucu Yargıtay görev yönünden kararı bozmuştur.  

3- Şirketimiz tarafından İstanbul 36. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/215 E. sayılı dosyasıyla sözleşmeye aykırılıktan dolayı Mehmet Erkut Şentürk aleyhine 1.000.000 Euro cezai şartın tahsili için dava açılmış, Asliye Ticaret Mahkemesi’nce görevsizlik kararı vermiş olup,  dava dosyası İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/310 E sayılı dosyasından yürütülmektedir. Yargılama devam etmektedir.

4- Şirketimiz tarafından İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/282 E. sayılı dosyasıyla Erce Kaftan ve Erik Medya aleyhine 10.000 TL maddi, 50.000 TL manevi tazminat davası açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.

5- Şirketimiz tarafından Selçuk Şit ve Fatih Doğan aleyhine İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/ 110 E. sayılı dosyasıyla maddi-manevi tazminat talepli olarak dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.  

6-İstanbul 5. İş Mahkemesinin 2013/369 E. sayılı dosyasıyla Mehmet Tezcan tarafından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000 TL tutarlı alacak davası açılmıştır.Yargılama sonucu davanın reddine karar verilmiştir. Davacı Mehmet Tezcan tarafından karar temyiz edilmiştir.

7-İstanbul 5. İş Mahkemesinin 2013/371 E. sayılı dosyasıyla Ulvi Güveneroğlu tarafından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000 TL tutarlı alacak davası açılmıştır.Yargılama sonucu davanın reddine karar verilmiştir. Davacı Ulvi Güveneroğlu tarafından karar temyiz edilmiştir.

8-İstanbul 5. İş Mahkemesinin 2013/370 E. sayılı dosyasıyla Recep Çetin tarafından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000 TL tutarlı alacak davası açılmıştır.Yargılama sonucu davanın reddine karar verilmiştir. Davacı Recep Çetin karar temyiz edilmiştir.

9- İstanbul 11.İcra Müdürlüğü’nün 2013/23209 E. sayılı dosyasıyla Spor Genel Müdürlüğü tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği aleyhine takip tarihi itibariyle 728.308,92 TL tutarlı ilamsız takiplerde ödeme emri göndermek suretiyle icra takibi başlatılmıştır.

10- İstanbul 12.İcra Müdürlüğü’nün 2013/23266 E. sayılı dosyasıyla IETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 746,63 TL tutarlı ilamsız takiplerde ödeme emri göndermek suretiyle icra takibi başlatılmıştır. Anılan takibe itiraz edilmiş olup, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/442 E. sayılı dosyasıyla itirazın iptali davası açılmıştır.Yargılama devam ediyor.  

11- İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2006/661 E sayılı dosyasıyla, Aktif Tanıtım ve Matbaa Hizmetleri Tic. Ltd.Şti. tarafından Beşiktaş AŞ aleyhine BJK İnönü Stadyumu Reklam Alanları Yer Tahsis Sözleşmesi’nin feshinin haksızlığının tespiti, sözleşmeden kaynaklanan haklarının aynen ifası, borçlu olmadıklarının tespiti, şimdilik 10.000.-USD’lik alacaklarının faiziyle birlikte tahsili ile Fortis Kupasından dolayı 700.000.-USD alacağın yıllık sözleşme bedelinden faiziyle birlikte tenzili, bu taleplerinin kabul edilmemesi halinde müspet zararlarının tazmini ve şimdilik 10.000 USD alacağın faiziyle birlikte tahsili talepli dava açmıştır. Davaya cevapla birlikte şimdilik 10.000 USD tutarında alacak talepli karşı dava açılmıştır. İletişim Reklam ve Turizm Hizmetleri Tic. A.Ş., İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2009/37 E. sayılı dosyasıyla Aktif Tanıtım ve Matbaa Hiz. Tic. Ltd. Şti. ve Beşiktaş A.Ş. aleyhine BJK İnönü Stadyumu Reklam Alanları Yer Tahsis (Kullanım) Sözleşmesi’nin haksız feshinden dolayı elde edeceği gelirleri elde edemediği iddiasıyla şimdilik 10.000.-ABD Doları cezai şartın tahsili talepli dava açmış ve bu dava İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2006/661 E sayılı dosyasıyla birleştirilmiştir. Aktif Tanıtım ve Matbaa Hizmetleri Tic. Ltd.Şti. 21.09.2011 tarihli dilekçesiyle davayı 8.608.506 USD + KDV olarak (KDV dahil 10.158.100,80 USD) ıslah etmiştir.13.09.2012 tarihli duruşmada davanın kısmen kabulüne karar verilerek, Aktif’in 6.095.874.40 USD müspet zarar alacağının BJK’dan dava tarihinden itibaren 3095 sayılı yasanın 4.a maddesi uyarınca işleyecek faiziyle birlikte tahsiline, fazla istemin reddine, BJK’nın karşı davasının reddine, İletişim firması tarafından Aktif ve BJK aleyhine İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2009/37 E. sayılı dosyasıyla açılan ve birleştirilen davanın BJK yönünden reddine, İletişim’in alacağının Aktif’ten tahsiline karar verilmiştir. Anılan karar BJK tarafından temyiz edilmiştir. Aktif Tanıtım ve Matbaa Hizmetleri Tic Ltd. Şti, BJK aleyhine İstanbul 1.İcra Müdürlüğü’nün 2012/25213 E. sayılı dosyasından işlemiş faiz dahil 8.839.602,42 USD ve 93.469,59 TL tutarlı ilamlı icra takibi başlatmıştır. İcra dosya borcunun ödenmesi amacıyla Aktif’le Şirketimiz arasındaki davada verilen karar dikkate alınarak, Aktif firmasıyla ihtilafın başlangıcından ödeme takviminin sonuna kadar işlemiş ve işleyecek faizler ile KDV’de dahil olmak üzere toplam 6.097.790,-USD ödenerek ihtilafın kapatılması hususunda 28.12.2012 tarihinde anlaşmaya varılmıştır. Buna gore anlaşmaya varılan tutarın 1.097.790.-USD'lik kısmı peşin, bakiye tutar ise 15 Mart 2013 tarihinde 1.000.000.-USD, 15 Haziran 2013 tarihinde 1.000.000.-USD, 15 Eylül 2013 tarihinde 1.000.000.-USD, 15 Aralık 2013 tarihinde 1.000.000.-USD ve 15.Mart 2014 tarihinde tarihinde 1.000.000.-USD olmak üzere 5 taksitte ödenecektir. Ödemeler için Aktif'e şirketimiz cirolu Yönetim Kurulu Başkanımız Fikret Orman avalli çekler verilmiştir. Ayrıca, Aktif ile Şirketimiz arasındaki ihtilafa konu sözleşmede yer alan led panolar KDV dahil 944.000.-USD bedelle satın alınmıştır. Protokole istinaden tüm ödemeler yapılmış ise de Aktif taraflar arasında yapılan protokole uyulmadığı iddiasıyla İstanbul 1.İcra Müdürlüğü’nün 2012/25213 E. sayılı dosya borcu üzerinden takibe devam etmektedir. Tarafımızca icrai işlemlerin usulsüz olduğu iddiasıyla İstanbul 21 İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/188 E sayılı dosyasından takibin taliki veya iptali ,Şikayet davası açılmış olup, mahkemece davanın reddine karar verilmişse de karar temyiz edilmiştir. Öte yandan Aktif aleyhine Menfi Tespit davası açılmış olup, yargılama devam etmektedir.  
Öteyandan Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. tarafından İstanbul 1 İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/238 E sayılı dosyasından İstanbul 1 İcra Müdürlğü’nün2012/25213 E sayılı dosyasından müdürlükçe yapılan işlemin iptali talepli dava açılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme İcranın Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.

12-  İbrahim Halil Yakut tarafından Elazığ 1 Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014722 E sayılı dosyasından Beşiktaş Futbol Yatırımları ve Sanica Boru Elazığ spor aleyhine tazminat davası açılmıştır.Yargılama sonucu BJK yönünden husumetten davanın reddine karar verildi.  

13- Adem Çalı tarafından İstanbul 14 İş Mahkemesi’nin 2014/259 E sayılı dosyasından Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. aleyhine  fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 8.700 TL tutarlı alacak davası açılmıştır.Yargılama devam etmektedir.

14-Şirketimiz tarafından Mustafa Özer, Oğuzhan Toksun, Burak Aydın ve Gökhan Hakverdi aleyhine İstanbul 4 Sulh Ceza Mahkemesinin 2014/71 E. sayılı dosyasıyla  6222 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan  dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.

15- Şirketimiz tarafından Küçükçekmece 5 Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/44 E sayılı dosyasından Beşiktaş Futbol Takımı ile Galatasaray A.Ş. arasında 22.09.2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanan müsabaka sırasında 6222 sayılı yasaya aykırı şekilde sahaya yabancı madde atan, stadyum ekipmanlarına ve koltuklarına zarar veren, müsabakanın tatil edilmesine neden olucak şekilde müteaddid şekilde sahaya giren savcılık tarafından belirlenen 68 kişi aleyhine belirsiz alacak davası açılmıştır.Yargılama devam etmektedir.
Aynı zamanda sahaya giren 68 kişi için savcılık Girmemesi gereken yerlere yetkisiz olarak girerek müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozmak suçundan Küçükçekmece 3 Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/508 E sayılı dosyasından dava açılmış olup yargılama devam etmektedir.

16- İstanbul 24 İcra Müdürlüğü’nün 2014/24226 E sayılı dosyasıyla Jean Benılde Musampa tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 61.400,00-Euro tutarlı ilamsız icra takibi başlatılmıştır.Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. tarafından İcra takibine yetki ve görev yönünden itiraz edilmiş olup, ayrıca İstanbul 4 İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/962 E sayılı dosyasından teminat yönünden dava açılmıştır.İcra takibi durmuştur.
Alacaklı İstanbul 24 Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/49 E sayılı dosyasından Futbol A.Ş. aleyhine itirazın iptali  davası açmış olup yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

17- İstanbul 12.İcra Müdürlüğü’nün 2014/32212 E. sayılı dosyasıyla Ayas Dış Ticaret Ltd.Şti. tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 42.205,35-TL tutarlı ilamsız takiplerde ödeme emri göndermek suretiyle icra takibi başlatılmıştır.Borcun tamamına itiraz edilmiştir.

18- İstanbul 4 İş Mahkemesinde 2014/833 E. sayılı dosyasıyla Hüseyin Yeşildağ Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş aleyhine fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla toplam
19.698,00- TL tutarlı hafta tatili, yıllık ücretli izin, fazla mesai ve kıdem-ihbar  tazminatının tahsili talepli alacak davası açmıştır.Yargılama devam etmektedir.  

19. İstanbul 4.İcra Müdürlüğü’nün 2015/7087 E. sayılı dosyasıyla Önder İnce tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 27.823,97-Euro tutarlı ilamsız icra takibi başlatılmıştır.İcra takibine faiz yönünden kısmi itiraz edilmiştir.

20- İstanbul 25.İcra Müdürlüğü’nün 2015/15260 E. sayılı dosyasıyla Alexandrea Pirre Gontran  tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 60.843,43-Euro tutarlı ilamsız icra takibi başlatılmıştır.İcra takibine faiz yönünden kısmi itiraz edilmiştir.

21- İstanbul 27.İcra Müdürlüğü’nün 2015/17686 E. sayılı dosyasıyla Sami Dinç tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 59.915,01-Euro tutarlı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.

22- İstanbul 27.İcra Müdürlüğü’nün 2015/17687 E. sayılı dosyasıyla Sami Dinç tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 60.258,86-Euro tutarlı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.

23- İstanbul 27.İcra Müdürlüğü’nün 2015/17688 E. sayılı dosyasıyla Sami Dinç tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 60.614,19-Euro tutarlı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.

24- İstanbul 27.İcra Müdürlüğü’nün 2015/17689 E. sayılı dosyasıyla Sami Dinç tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 35.630,96-Euro tutarlı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.

25- İstanbul 27.İcra Müdürlüğü’nün 2015/17685 E. sayılı dosyasıyla Sami Dinç tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 38.965,16-Euro tutarlı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.

26-İstanbul 27.İcra Müdürlüğü’nün 2015/18277 E. sayılı dosyasıyla Sami Dinç tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 72.039,11-TL   tutarlı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.

27-İstanbul 27.İcra Müdürlüğü’nün 2015/18274 E. sayılı dosyasıyla Sami Dinç tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 8.767,58-TL   tutarlı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.

28-İstanbul 27.İcra Müdürlüğü’nün 2015/18276 E. sayılı dosyasıyla Sami Dinç tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 44.080,78-TL   tutarlı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.

29-İstanbul 27.İcra Müdürlüğü’nün 2015/18275 E. sayılı dosyasıyla Sami Dinç tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 43.706,39-TL   tutarlı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.

30.Beşiktaş Futbol Yatırımları San ve Tic..AŞ. tarafından Mecidiyeköy Vergi Dairesi aleyhine idari işlemin iptali talepli İstanbul 1 Vergi Mahkemesi’nin 2015/1262 E. Sayılı dosyasından dava açmıştır.
31- Beşiktaş Futbol Yatırımları San ve Tic..AŞ. tarafından Mecidiyeköy Vergi Dairesi aleyhine idari işlemin iptali talepli İstanbul 1 Vergi Mahkemesi’nin 2015/1261 E. Sayılı dosyasından dava açmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Lütfen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşınız.

About